برای دریافت سورس کد نمونه و مشاوره لطفا با شماره ۷۷۹۵۸۲۱۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

شناسه کالا و خدمات یکی از اصلی‌ترین ارکان صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است. از آنجا که بر اساس اولین فراخوان اجباری سازمان مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای برخی گروه‌های خاص، از تاریخ اول دی ماه 1401 مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، در این مطلب قصد داریم مراحل عضویت در پرتال جامع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران را به صورت تصویری و گام به گام بیان کنیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

شناسه کالا و خدمات چیست؟

فهرست مطالب

شناسه کالا و خدمات، کدهای یکتای متعلق به کالا و خدمات قابل ارائه در کشور (اعم از تولید داخل و یا وارداتی) است. این شناسه در واقع مجموعه‌ای از ویژگی‌های توصیفی کالا یا خدمات است که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

راهنمای تصویری مراحل عضویت و دریافت شناسه خدمات

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل portal.gs1-ir.org

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل portal.gs1-ir.org

اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺪﻣﻠﯽ / ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ

دارای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻠﯽ

داراي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻠﯽ

دارای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﯿﺮ

درج ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه/ اﯾﻤﯿﻞ

درج ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه/اﯾﻤﯿﻞ

درج ﮐﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه/اﯾﻤﯿﻞ

درج ﮐﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه/اﯾﻤﯿﻞ

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه/اﯾﻤﯿﻞ

ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ؟ ﺧﯿﺮ

ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ؟ ﺧﯿﺮ

ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ؟ ﺑﻠﯽ

ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ؟ ﺑﻠﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﯿﻒ ﭘﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﯿﻒ ﭘﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﯿﻒ ﭘﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه (ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﺮﮐﺘﯽ)

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه (ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ)

اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ از درﺧﺘﻮاره ﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه درﻓﯿﻠﺪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه (ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ)

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه (ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ)

ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺧﻮاﺳﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺧﻮاﺳﺖ

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ

نوشته‌های تازه

بیشتر بخوانید  راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مودیان

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها