• تقدیر نامه از شرکت مشاوره مدیریت رخ در حوزه تولید
  • Certified Change Management Professional (CCMP)
  • ISO 9001-2015 Quality management systems
  • Certified Business Analysis Professional (CBAP)
  • تقدیر نامه از شرکت مشاوره مدیریت رخ در حوزه تولید