• تقدیر نامه از شرکت مشاوره مدیریت رخ در حوزه تولید