برای دریافت سورس کد نمونه و مشاوره لطفا با شماره ۷۷۹۵۸۲۱۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

به منظور پیاده سازی سامانه مودیان و با توجه به لزوم صدور صورتحساب معتبر و يکتا در نظام شبکه پایانه فروش، استفاده از شماره منحصر به فرد مالیاتی يکتا مندرج بر روی صورتحساب ضروری و مهم میباشد. با توجه به اين موضوع تمهیداتی توسط سازمان امور مالیاتی برای تهیه قالب شماره منحصر به فرد مالیاتی با پیشبینی موارد ذيل در نظر گرفته شده است:

  • استفاده از حداقل طول برای شماره منحصر به فرد مالیاتی.
  • خوانا و یکتا بودن در سامانه مودیان .
  • عملیاتی بودن برای انواع کسب و کار با تعداد صورتحساب صادره متفاوت.
  • پوشش تعداد شماره برای حداقل 10 سال.

2. تعاریف

در نگارش اين سند، اصطلاحات و تعاريف و مفاهیم ذيل مورد استفاده قرار گرفته است:

سازمان: سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی و حاکم مالیاتی کشور

سامانه مودیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام میشود. مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند، مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان میباشد.

پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال به سامانه مودیان مورد استفاده قرار میگیرد، حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد، حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مودیبرای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی بايد دارای شماره شناسه يکتا باشد. شناسه يکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با و کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی يا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پايانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید يا گزارش الکترونیکی پرداخت خريد صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

شماره منحصر به فرد مالیاتی: شماره ای است يکتا در سامانه موديان که به ازای هر صورتحساب تولید شده و به صورت منحصر به فرد به آن صورتحساب تخصیص داده میشود. اين شماره دارای بخشهای اطلاعاتی خاص بوده که جزئیات آن در اين سند ذکر شده است.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی: شناسه ای است يکتا دارای مقداری ثابت و منحصر به فرد که به هر حافظه مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده میشود، اين شناسه از مولفه های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی میباشد که پس از درخواست مودی در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

شناسه یکتای شرکت ارائه کننده خدمات مالیاتی: شناسه ای است يکتا دارای مقداری ثابت و منحصر به فرد که به هر شرکت ارائه کننده خدمات مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده میشود.

قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحضر به فرد مالیاتی

3. ساختار کلی شماره منحصر به فرد مالیاتی

ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره منحصر به فرد مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می‌باشد. در ادامه هر يک از مولفه ها به تفصیل شرح داده شده اند.

رقم کنترلیسریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتیتاریخ ثبت صورتحساب درحافظه مالیاتیشناسه یکتای حافظه مالیاتی
با الگوريتم Verhoeffبه صورت Hex با طول ثابت 10 رقمبهصورت Hex با طول ثابت 5با طول ثابت 6 کاراکتر
بیشتر بخوانید  بازاریابی محتوا چیست؟ نقش  بازاریابی محتوا و مشاوره تولید در قیف فروش

جدول .1 ساختار کلی شماره منحصر به فرد مالیاتی

3.1. مولفه های شماره منحصر به فرد مالیاتی

3.1.1. شناسه یکتای حافظه مالیاتی

با توجه به منحصر به فرد بود شناسه يکتا به ازای هر حافظه مالیاتی، نیاز به تعدادی شناسه به اندازه تعداد حافظه مالیاتی تخمین زده شده در سطح کشور میباشد. باتوجه به برآوردها شناسه ای با طول 6 کاراکتر در نظر گرفته شده است. اين روش قادر به تولید حداقل 300 میلیون شناسه يکتای حافظه مالیاتی میباشد.

کاراکترهای مورد استفاده در شناسه يکتای حافظه مالیاتی به شرح ذيل میباشند:

  • کاراکترهای مجاز: شامل 26 کاراکتر 1-9 و A D E F G H K M N O P R T W X Y Z
  • کاراکترهای اختصاصی بانک مرکزی: کاراکترهای P و N به حرف اول شناسه يکتاهای حافظه مالیاتی مربوط به ابزار پرداخت اختصاص داده میشود، امکان تخصیص اين کاراکترها به عنوان اولین کاراکتر در ساير شناسه يکتا حافظه مالیاتی وجود دارد.
  • کاراکترهای اختصاصی شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: شناسه يکتای شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی با کاراکترهای TP آغاز میشود، امکان تخصیص این 2 کاراکتر به عنوان اولین کاراکترها در ساير شناسه يکتا حافظه مالیاتی وجود دارد.
  • کاراکترهای ممنوعه: شامل پنج کاراکتر I J L Q V و عدد 0 که به دلیل تشابه زياد با ساير کاراکترها و عدم امکان تشخیص، استفاده از آنها جايز میباشد.
  • کاراکترهای ذخیره: شامل چهار کاراکتر B C S U میباشند که به دلیل میزان تشابه کمتر با ساير کاراکترها به عنوان کاراکتر ذخیره در نظر گرفته شده اند.

دريافت و تخصیص شناسه يکتا حافظه از طريق زيرسامانه کارپوشه مودی انجام میپذيرد. برای اين منظور مودی وارد کارپوشه خود شده و پس از انتخاب محل فعالیت از طريق بخش عضويت، گزينه درخواست شناسه يکتا را انتخاب می نمايد

3.1.2. تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی

 اين مولفه در برگیرنده تاريخ ثبت و صدور صورتحساب در حافظه مالیاتی در قالب مهر زمانی یونیکس 1 و با دقت روز میباشد. در اين حالت مولفه مورد نظر دارای طول ثابت 5 رقم از و عددی و در مبنای Hex(16) و تکمیل شونده با صفر از سمت چپ خواهد بود. اين مؤلفه در برگیرنده تعداد روزهای سپری شده از تاریخ 1970/01/01 میلادی تا تاريخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی می باشد.

مثال:

در صورتی که تاريخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی برابر تاريخ 1399/04/30 باشد محاسبه مهر زما ی يو یکس به شرح ذيل میباشد:

-1 تاريخ معادل میالدی تاريخ ذکر شده بهصورت ذيل میباشد:

میلادی <—>  2020/07/20  شمسی 1399/04/ 30

-2 مهر زمانی بونیکس برحسب روز تاریخ 2020/07/20 از تاریخ 1970/01/01 معادل عدد ذيل میباشد:

18463 روز

بعد از بدست آورد  عدد هگزا دسیمال معادل مهر زمانی يونیکس و اضافه نمودن عدد صفر به ابتدای آن ، تاريخ مد نظر برای استفاده در شماره منحصر به فرد مالیاتی بدست میآيد:

1846310 <——> 0481F16

3.1.3. سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی

مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد میباشد. اين مقدار به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی متفاوت و به صورت متناوب و تصاعدی تولید میشود. با توجه به پیشبینی حداکثر صورتحساب صادره توسط هر حافظه مالیاتی به تعداد 1 میلیون در روز، تعداد سريال داخلی مورد نیاز برای صدور و درج در شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب برای 10 سال به صورت زير محاسبه میشود:

= 3 ,650 ,000 ,000 سال× 10 روز يک سال × 365صورتحساب در روز 1 میلیون

با توجه به عدد بدست آمده و رعايت نیازمندی سیستم پرداخت بانکی کشور عددی با طول 12 رقم پیش بینی شده است. همچنین برای کاهش طول عدد میتوان از مبنای Hex(16) به جای مبنای Dec(10) استفاده نمود، در نتیجه عددی با طول 10 رقم)مبنای16)  میتواند پاسخگوی نیازهای کسب و کار و سیستم پرداخت بانکی کشور باشد.

3.1.4. رقم کنترلی

به منظور کنترل صحت اصالت  3 مولفه اول شماره منحصر به فرد مالیاتی از 1 رقم کنترلی استفاده میشود که ترکیبی از شناسه يکتای حافظه مالیاتی، تاريخ ثبت صورتحساب و سريال صورتحساب داخلی در حافظه مالیاتی میباشد. در مواردی که هرکدام از 3 مقادير ديگر معتبر باشند يا تغییری در آنها ايجاد شود رقم کنترلی محتوای نادرستی خواهد داشت. الگوريتم مورد استفاده رقم کنترلی، Verhoeff میباشد.

در ابتدا میبايست مولفه شناسه يکتای حافظه مالیاتی که به صورت کاراکتر غیرعددی است به عدد تبديل شود. برای اين منظور هر حرف از شناسه يکتای حافظه مالیاتی به معادل مبنای ده UTF-8 مطابق جدول 2 تبديل میشود تا ماهیت عددی پیدا کند. با جايگذاری اعداد بدست آمده، 1 عدد با حداکثر طول 12 رقم به دست میآيد.

کدینگ UTF-8
مثال شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب

شناسه يکتای حافظه مالیاتی:

DEF5GH

تاريخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی:

1399/04/30→2020/07/20→18463Day  → 0481FHex

مثال(1 برای صورتحساب صادره با شماره سريال 000000000C شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورت زير خواهد بود:

رقم کنترلی:

(DEF5GH) (0481F)Hex  (000000000C)Hex  =(68 69 70 5 71 72)UTF-8 (018463)Dec (000000000012)Dec → 68697057172018463000000000012 → Verhoeff=2

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب:

DEF5GH0481F000000000C2

مثال(2 برای صورتحساب صادره با شماره سريال 0000001FED شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورت زير خواهد بود:

رقم کنترلی:

(DEF5GH) (0481F)Hex  (0000001FED)Hex  =(68 69 70 5 71 72)UTF-8 (018463)Dec

(000000008173)Dec → 68697057172018463000000008173 → Verhoeff=8

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب:

DEF5GH0481000000F1FED8

مثال) 3 برای صورتحساب صادره با شماره سريال 009956F721شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورت زير خواهد بود:

رقم کنترلی

(DEF5GH) (0481F)Hex  (009956F721)Hex  =(68 69 70  5  71 72)UTF-8 (018463)Dec (002572613409)Dec → 68697057172018463002572613409 → Verhoeff=1

شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب:

DEF5GH0481F009956F7211

منبع: راهرخ

نوشته‌های تازه

بیشتر بخوانید  چند توصیه مدیریت بودجه برای مدیران تازه‌کار

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها